امروزه در کشورهای پیشرفته دنیا از دو ابزار سیاست مالی که در اختیار دولت و سیاست های پولی که در اختیار بانک مرکزی است برای تنظیم اقتصاد و به تعادل رساندن آن استفاده می کنند. طراح سیاست های پولی که در هر کشور بانک مرکزی است، البته عملکرد آن مربوط به اجرای هماهنگ با سیاست های مالی دولت است. با توجه به ساختار اقتصادی کشور و نقش پررنگ دولت در آن نداشتن استقلال بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی می تواند آسیب های جدی به تولیدکننده بخش خصوصی بزند و خروج سرمایه از کشور را باعث شود. در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، می تواند از نداشتن استقلال بانک مرکزی و مقاومت آن استفاده کرده و به انتشار پول به جبران کسری بودجه پرداخته که چنین شرایطی باعث بالا بردن تورم در جامعه خواهد شد. پس استقلال بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی، باعث حمایت از روند تولید ملی شود و همچنین با حمایت از طرح هایی که توجیه اقتصادی دارند، می تواند با توجیه بانک های تجاری با اعطای وام و تسهیلات در مسیر حمایت از تولید ملی قرار گیرد.