با توجه به مساله کمیابی، هیچ کشوری نمی تواند تمام نیازهای خود را در داخل تامین کند، پس نیازمند مبادله کالاها با دیگر کشورهاست، که کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست. کشور ما با داشتن منابع طبیعی و انسانی می تواند با حمایت از تولید ملی در مسیر تجارت بین الملل، موفق عمل کند و از طریق شناسایی بازارهای هدف و سلیقه تقاضا کننده و با حمایت از صادرات و بدست آوردن ارز، اقدام به وارد کردن تکنولوژی در جهت حمایت از تولید ملی کند. امروزه تولیدکنندگانی در اقتصاد بین الملل موفق هستند که با توجه به پدیده جهانی شدن اقدام به شناسایی بازار مصرف و سلیقه مصرف کننده می کنند. بسیاری از صاحب نظران، پدیده جهانی شدن را با انقلاب صنعتی مقایسه می کنند که باعث تغییرات شگرفی در تفکر اقتصادی و تولیدات جهانی شده است. جهانی شدن باعث افزایش یکپارچگی اقتصاد سرتاسر جهان از طریق جریان کالایی، پولی و ارتباطات و مهاجرت می شود، پدیده ای است که اجتناب ناپذیر بوده و باعث نزدیک شدن سلیقه مصرف کننده در سراسر جهان می شود که بی توجهی به آن، می تواند باعث حذف تولید ملی از رقابت با کالاهای وارداتی شود.